تلفن: 88511732-021 پست الکترونيک: info@faranet-co.ir

مبدل صوتی

مبدل صدای دیجیتال به آنالوگ

مبدل صدای دیجیتال به آنالوگ

Converts Digital Audio S/PDIF or TOSLink signals to Analog L/R signals. Does not convert Dolby Digital 5.Digital interpolation filter a ...
مبدل صدای آنالوگ به دیجیتال

مبدل صدای آنالوگ به دیجیتال

Converts analog L/R stereo audio signals to Coaxial or Optical(Toslink) digital audio signals output simultaneously.Support input sampl ...