تلفن: 88511732-021 پست الکترونيک: info@faranet-co.ir

تجهیزات صوتی

Placeholder
1,560,000 ریال

مبدل صدای دیجیتال به آنالوگ

Digital to Analog Audio ConverterConverts Digital Audio S/PDIF or TOSLink signals to Analog L/R signals. Does not convert Dolby Digital ...
Placeholder
1,490,000 ریال

مبدل صدای آنالوگ به دیجیتال

Analog to Digital Audio ConverterConverts analog L/R stereo audio signals to Coaxial or Optical(Toslink) digital audio signals output s ...